Sistemas de accesibilidad para transporte público

Empresa

Certificats i Política integrada 

IRIS

El certificat IRIS / ISO/TS 22163, “Railway Applications - Quality management System”, és la norma de referència mundial per gestionar la qualitat en el sector ferroviari.

La norma ISO/TS 22163 és una iniciativa liderada per la Unió d’Indústries Ferroviàries Europees (UNIFE) i es basa en la norma de gestió de qualitat ISO 9001, a la qual s'afegeixen requisits específics per al sector del ferrocarril.

La norma ISO/TS 22163 està dissenyada per millorar la competència i assegurar estàndards de qualitat elevats. El seu objectiu és aconseguir la uniformitat global en el llenguatge, les directrius d'avaluació i les auditories per aportar un nivell més elevat de transparència a tota la cadena de subministrament ferroviari.

Qualitat

Certificat ISO-9001:2015

En reconeixença del nostre compromís amb la qualitat dels nostres productes i serveis, Masats ha obtingut el certificat ISO-9001:2015 (certificat d'aprovació núm. ER-0321/2021).

Aquest certificat reconeix que l'empresa:

  1. proporciona constantment productes i serveis que compleixen els requisits dels clients i els requisits legals i reglamentaris aplicables.

  2. millora la satisfacció del client gràcies a l'aplicació eficaç del sistema, incloent els processos de millora del sistema i la garantia de conformitat amb els requisits del client i els requisits legals i reglamentaris aplicables.

Certificats de responsabilitat mediambiental

Certificat ISO 14001

Masats treballa per reduir el seu impacte en el medi ambient mitjançant la millora contínua dels seus processos.

En reconeixença de la gestió eficient dels riscos mediambientals, des de l'any 2007 disposem del certificat ISO-14001.v (certificat ES-2021/0143)

Sistema de gestió i auditoria EMAS

Per garantir la preservació del medi ambient i continuar millorant els indicadors d'impacte mediambiental, l'any 2011 Masats va obtenir el certificat del reglament europeu EMAS III i va publicar per primer cop la Declaració ambiental.

Masats participa voluntàriament en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS). Els requisits del sistema de gestió ambiental EMAS són els que s'estableixen a la secció 4 de la norma EN ISO-14001.

ISO 45001

Masats reafirma el seu compromís amb la seguretat de les persones al seu lloc de treball amb la implantació de la nova norma ISO-45001 de sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, que substitueix la norma voluntària OHSAD 18001 que teníem des del 2011.

Amb la norma ISO-45001 s'ha consolidat:

  • Garantir un entorn laboral segur
  • Adoptar una Estructura d'Alt Nivell i facilitar-ne la integració amb altres normes
  • Dur a terme estudis en profunditat de les qüestions internes i externes que afecten l'organització
  • Millorar la comunicació i participació dels treballadors
  • Confirmar la importància del lideratge i el compromís de la direcció
  • Promoure la millora contínua de les condicions laborals per millorar els nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i, alhora, aconseguir una veritable cultura preventiva.

SOLDADURA DE COMPONENTS FERROVIARIS

Masats està certificada segons la norma de soldadura de ferrocarril EN-15085 CL1.

Aquest certificat demostra que se satisfan els requisits de qualitat establerts a la norma per a aplicacions ferroviàries de màxima responsabilitat o nivell de càrrega. Les portes que fabriquem tenen aquesta consideració.

Pel que fa als requisits de qualitat per a la soldadura de materials metàl·lics en general, Masats disposa del certificat EN-ISO 3834-2.

SOLDADURA D'ESTRUCTURES

Masats està certificada segons la norma de soldadura d'estructures d'acer UNE-EN 1090-2 amb nivell de certificació EXC3 per portes d'Andana.

UNIONS ADHESIVES FERROCARRIL

Masats disposa del certificat DIN 6701 (classe A1) que assegura que totes les unions dutes a terme amb adhesius per al sector ferroviari, i que puguin ocasionar algun risc a la integritat de les persones o del mateix vehicle, estan perfectament realitzades. Aquesta norma fa referència a les unions executades en vehicles ferroviaris que comportin requisits de seguretat alts, aquests elements poden produir efectes mortals en cas de despreniment durant el funcionament del vehicle o posar en risc la seva explotació. Amb aquesta norma, Masats acredita la seva capacitat de realitzar la unió amb adhesius de components ferroviaris in-company, complint amb els alts requeriments de seguretat que demana el sector.

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT - MEDI AMBIENT - SEGURETAT - PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ